Chậu rửa

Chậu rửa treo tường
URBAN C

Chậu rửa treo tường có chân
ANTIC

Chậu rửa treo tường
ESSENCE C COMPACT

Chậu rửa treo tường
LOUNGE

Chậu rửa treo tường
SQUARE

Chậu rửa bán âm
FORMA OVAL

Chậu rửa bán âm
FORMA RETTO

Chậu rửa bán âm
FORMA RONDO

Chậu rửa bán âm
FORMA SQUARE

Chậu rửa đặt bàn
SLENDER OVAL

Chậu rửa đặt bàn
SLENDER RETTO

Chậu rửa đặt bàn
SLENDER SQUARE