THG Paris

Bộ sưu tập
1900

Bộ sưu tập
BROADWAY

Bộ sưu tập
CHARLESTON

Bộ sưu tập
DIPLOMATE -
ROYALE

Bộ sưu tập
DIPLOMATE -
GROOVED RINGS

Bộ sưu tập
DIPLOMATE -
ROPED RINGS

Bộ sưu tập
MANDARINE -
CRISTALLIA DIAMANT

Bộ sưu tập
MANDARINE -
METAL

Bộ sưu tập
MANDARINE -
SATIN CRYSTAL

Bộ sưu tập
MALMAISON -
METAL

Bộ sưu tập
MALMAISON -
PORTORO

Bộ sưu tập
MONTE CARLO -
WHITE GOLD PORCELAIN