THG Paris

Bộ sưu tập
CAMÉLIA -
BLACK CRYSTAL

Bộ sưu tập
CAMÉLIA -
CLEAR CRYSTAL

Bộ sưu tập
ROSE

Bộ sưu tập
PÉTALE DE CRISTAL -
CLEAR CRYSTAL FINE GOLD THREAD

Bộ sưu tập
PÉTALE DE CRISTAL -
CLEAR CRYSTAL

Bộ sưu tập
PÉTALE DE CRISTAL -
RED CRYSTAL

Bộ sưu tập
PÉTALE DE CRISTAL -
BLACK CRYSTAL

Bộ sưu tập
PÉTALE DE CRISTAL -
BLUE CRYSTAL

Bộ sưu tập
PAPILLON

Bộ sưu tập
OCÉANIA

Bộ sưu tập
O

Bộ sưu tập
PROFIL -
BLACK ONYX WITH LEVER